Support
Topmulti
02-467-5353,063-373-4722 , 063-373-4723
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ( 20 มีนาคม )

วันที่: 20-03-2015view 1433reply 0

 

วันที่ 20 มีนาคมของทุกๆปี หลายคนคงอาจคิดว่าไม่ใช่วันสำคัญอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติโรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์จึงนำความรู้มาฝากกัน 

 

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ( 20 มีนาคม )

 

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2536 ให้ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอสม.แห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย  และได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละ โดยมีการมอบรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น และหมู่บ้านสาธารณสุขมูลฐานดีเด่น ตลอดจนมีการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขดีเด่น ระดับชาติอีกด้วย

          "อาสาสมัครสาธารณสุข" หมายถึง บุคคลที่สมัครใจและเสียสละ ทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีชื่อย่อว่า "อสม." จำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
          1. อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ภูมิภาค 
หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง รวมถึงเมืองพัทยา เรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
          2. อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียกว่า อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) 
          3. อาสาสมัครสาธารณสุข ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านการอบรมตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อสม.กฟผ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขขนส่งมวลชน (อสม.ขสมก) ฯลฯ 
          4. อาสาสมัครสาธารณสุขกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข


โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

          กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในปี พ.ศ.2520 ในช่วงแรกเป็นไปในลักษณะโครงการทดลองใน 20 จังหวัด โดยดำเนินการทดลองในทุกอำเภอ อำเภอละ 1 ตำบล

วัตถุประสงค์ :
             1. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่ายประหยัด และทั่วถึง
             2. เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท
             3. เพื่อแก้ไขปัญหารักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน 
             ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพอนามัยของเพื่อนบ้านโดยมิหวังผลตอบแทนใดๆ เรียกว่า อาสาสมัคร

คุณสมบัติ : 
             1. มีความสมัครใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ และมีเวลาพอที่จะช่วยเหลือชุมชน
             2. มีความรู้อ่านออกเขียนได้
             3. เป็นผู้ที่ชาวบ้านไว้วางใจ
             4. มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในหมู่บ้านนั้น ๆ
             5. มีอาชีพแน่นอนและมีรายได้เลี้ยงตนเอง
             6. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในสถานที่ที่ประชาชนไปติดต่อได้ง่าย
             7. ไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดอายุ
             8. ไม่ควรเป็นข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล

       


โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ขอบคุณข้อมูลจาก : http://guru.sanook.com/2361/

 

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 03-04-2020

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ทุกประเภทในราคาย่อมเยาว์ บริการถูกใจและรวดเร็ว สิ่งพิมพ์คุณภาพดี ส่งสินค้าตรงเวลา